Zorgbeleid

Ieder kind telt

Op onze school telt ieder kind. We hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van elke leerling; het sociaal-emotioneel welzijn en het leren.

De zorgcoördinator bouwt samen met alle andere leerkrachten en de directie het zorgbeleid uit op school en is medeverantwoordelijk voor alles wat met zorgverbreding en gelijke onderwijskansen te maken heeft. We vinden de betrokkenheid van de ouders hierbij heel belangrijk.

 

De zorgpiramide

Onze zorgpiramide bestaat uit 3 zorgniveaus:

1. Het schoolteam staat in voor de brede basiszorg. Dit is wat alle leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en gebruik te kunnen maken van hun talenten en mogelijkheden. De school biedt voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling.

2. Aangezien de leerkrachten dagelijks met hun leerlingen omgaan, kennen zij hun leerlingen en diens noden heel goed. Zij vangen signalen op en hebben aandacht voor het individuele en voor het groepsgebeuren in en uit de klas. Als klasverantwoordelijke proberen zij zelf zoveel mogelijk gepaste zorg aan elk kind te geven. Hierbij is vaak ondersteuning van het zorgteam nodig of zinvol. In deze fase van verhoogde zorg wordt er overlegd met de zorgcoördinator die de leerling mee opvolgt. Indien nodig wordt er ook op structurele overlegmomenten met de schoolnabije medewerker van het CLB overlegd. Zij geeft dan adviezen bij het handelingsplan. Op georganiseerde oudergesprekken en oudercontacten wordt deze verhoogde zorg voor een leerling met de betrokken ouders besproken; er wordt dan in overleg afgestemd wat werkt thuis en op school zodat het handelingsplan regelmatig kan worden bijgestuurd waar nodig.

3. Indien de genomen maatregelen binnen de fase van verhoogde zorg onvoldoende blijken voor een leerling in die zin dat een leerling onvoldoende tot leren kan komen, is een meer specifieke aanpak en/of overleg met specialisten (CLB) nodig. In deze fase van uitbreiding van zorg worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek op school waarop we hen verduidelijken waarom we CLB- betrokkenheid wensen/nodig vinden. Het CLB adviseert de ouders (eventueel na een traject op het CLB). Er vinden regelmatig gesprekken samen plaats waarop alle betrokken partijen worden uitgenodigd. Als ouders het wensen worden hierop ook betrokken externe hulpverleners uitgenodigd.

Indien deze fase van zorg nog steeds onvoldoende blijkt voor een leerling om tot leren te kunnen komen en we merken dat het welbevinden van de leerling er sterk onder lijdt, gaan we in dialoog met de ouders, de externe hulpverleners en netwerkpartners (zeker ook het LSC als zij betrokken zijn) de mogelijkheid tot zorg/onderwijs op maat bespreken. Een leerling volgt dan geen gemeenschappelijk curriculum meer, maar een Individueel Aangepast curriculum op een school voor gewoon onderwijs (onder ontbindende voorwaarden) of een school voor buitengewoon onderwijs. We blijven waakzaam voor de draagkracht van iedereen; zeker ook voor de draagkracht van de leerkracht als klasverantwoordelijke die instaat voor de uitvoering van de handelingsplannen van haar/zijn leerlingen.

Een samen-verhaal

We doorlopen dus de zorgpiramide, steeds in samenspraak met de ouders, in een open en transparante communicatie. We vinden de samenwerking en het onderlinge vertrouwen cruciaal en een goede betrokkenheid tussen de school en de ouders steeds belangrijk.

De zorgcoördinator volgt, samen met de (zorg)leerkrachten, het kind- en leerlingvolgsysteem op doorheen de schoolloopbaan van de leerling. Zo is er continuïteit, wordt er gepaste zorg geboden en kan er kort op de bal gespeeld worden. De zorgcoördinator observeert en participeert soms ook als co-teacher in de klas.

De zorgcoördinator is de spilfiguur tussen de school, alle netwerkpartners en externe hulpverleners van een leerling (CLB, Leersteuncentrum, logopedisten, kinesisten, psychologen e.a. therapeuten,…)